WiredReach

Wired Elements Wired Elements 是一系列具有手绘外观的基本 UI 元素,这些 UI 元素可以用于线框、模型等手绘风格页面。 元素具有一定的随机性,像真正的手绘一样,同一个元素每次出现的显示效果不会完全相同。 组件 wired-button wired-card wired-checkbox wired-combo wired-icon-button wired-input wired-listbox wired-progress wired-radio wired-radio-group wired-slider wired-textarea wired-toggle wired-tooltip...

相关文章

加载中

暂无相关内容

返回顶部
顶部