hdd smart

Wikidsmart为融合是一个开源的语义wiki引擎使用zAgile语义框架和本体使智能集成与其他工具和应用程序。目前,Wikidsmart都启用了Atlassian融合,和其他wiki企业wiki计划将支持。

加载中
加载中

{{o.href}}

{{o.content | formatHtml}}

{{o.author.name}}
{{o.pubDate | formatDate}}
{{parseInt(o.viewCount) | bigNumberTransform}}

暂无相关内容

返回顶部
顶部